Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –  informujemy:


1) Administratorem (ADO)Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 291 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dembińskiego 1, zwana dalej "szkołą".

Można się z nami kontaktować w następujacy sposób:

- listownie: ul. Dembińskiego 1, 01-644 Warszawa

- za pomocą poczty elektronicznej: sp291@edu.um.warszawa.pl

 

2) Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) jest Pan Bartłomiej Wójcik.

Kontakt z inspektorem danych osobowych: telefonicznie - 22 277 47 23, za pomocą poczty elektronicznej - mbfo.ido@um.warszawa.pl

 

3) Cel i podstawa przetwarzania danych - Szkoła przetwarza dane osobowe realizując obowiązki wynikające z przepisów prawa.  Szkoła realizuje również postanowienia umowne zawarte z osobami fizycznymi, a dane osobowe przetwarzane są w ich zakresie wyłącznie do realizacji tych umów. Przetwarzane są również dane przekazywane dobrowolnie, w celu skontaktowania się z państwem w danej sprawie oraz udzielania odpowiedzi.

 

4) Czas przechowywania danych - przetwarzane w szkole dane podlegają w większości przepisom ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, i w zależności od rodzaju sprawy, dane te podlegają archiwizacji.

 

5) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,  bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

6)  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, przekazywane uprawnionym instytucjom reprezentującym interes publiczny na podstawie stosownych przepisów.

 

7) Państwa dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w szkole wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym.

 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

10) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w szkole przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych /GIODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa/.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )