Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Komunikaty dla Rodziców/opiekunów prawnych

 

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało kolejną edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

 

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Spotkanie z rodzicami - 28 września 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. będą zorganizowane spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Oczekujemy na Państwa od godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019
 28.09.2018 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2018/2019.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WSO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeuta.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wychowawczych klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji egzaminie ósmoklasisty i w III klasie gimnazjalnej.
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty i w III klasie gimnazjalnej.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 14.12.2018 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
 18.01.2019 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic z procedurami przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 17.05.2019 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2018/2019:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 14.06.2019 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2018/2019

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 291 w roku szkolnym 2018/2019

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 2 listopada 2018 r.
 • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. /egzaminy gimnazjalne/
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. /egzaminy ósmoklasisty/
 • 2 maja 2019 r.
 • 2 stycznia 2019 r. / będzie odpracowany w sobotę 13 października 2018 r.

 

W ww. dniach będzie istniała możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się poradnik bezpiecznych wakacji. Zachęcamy Rodziców/uczniów do lektury!

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )