Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Komunikaty dla Rodziców/opiekunów prawnych

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się poradnik bezpiecznych wakacji. Zachęcamy Rodziców/uczniów do lektury!

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf

Spotkania z wychowawcami klas - 15 czerwca 2018 r.

Rodzicu,

15 czerwca 2018 r. od godziny 15.00 rozpoczną się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2017/2018.

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.

 

Serdecznie zapraszamy. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu w wyznaczonym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą: 22 353 01 09

Spotkania wychowawców z rodzicami - 12 stycznia 2018 r.

12 stycznia od godziny 15.00 rozpoczną się zebrania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2017/2018, w trakcie których wychowawcy:

 

 • przekażą informacje o wynikach nauczania i zachowania;
 • podsumują pracę po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/;
 • zapoznają rodziców uczennic klasy III gimnazjum z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego;
 • omówią zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego.

Serdecznie zapraszamy.

W przypadku braku możliwości przybycia w dniu 12 stycznia, prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą - 223530109, w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Spotkania z wychowawcami klas

8 grudnia 2017 r. od godziny 15.00 rozpoczną się zebrania informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwsze półrocze roku szkolnego 2017/2018. Tematyka:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.

 

 Serdecznie zapraszamy. 

 

W przypadku braku możliwości przybycia w tym terminie prosimy o kontakt ze szkołą w celu umówienia innego, dogodnego terminu.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 291 w roku szkolnym 2017/2018

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 2,3 listopada 2017 r.
 • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. /egzaminy gimnazjalne/
 • 2, 4 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.

 

W ww. dniach będzie istniała możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

Terminarz spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2017/2018

Terminy oraz tematyka spotkań wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2017/2018

 22.09.2017 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2017/2018.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WSO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeuta.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 08.12.2018 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
 12.01.2018 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klasy III z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 18.05.2018 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2017/2018:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 15.06.2018 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2017/2018

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
UWAGA! ZMIANA!

Od 1 września 2017 r. Zespół Szkół Nr 107 zostaje przekształcony z Szkołę Podstawową Nr 291 /klasy V, VI, VII/. W szkole funkcjonują też dwie klasy gimnazjalne - II i III.

Spotkania z wychowawcami klas

12 maja 2017 r. od godziny 15.00 rozpoczną się zebrania informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych na drugie półrocze roku szkolnego 2016/2017. W programie:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na drugie półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.

 

 Serdecznie zapraszamy. 

 

W przypadku braku możliwości przybycia w tym terminie prosimy o kontakt ze szkołą w celu umówienia innego, dogodnego terminu.

Życzenia świąteczne 2016

Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem

Dzień piękny, szczęśliwy, spokojny

Czas nadziei, pojednania i radości

Dzień dodający sił, pełny ciepła i zrozumienia

Czas, który nas wzmacnia i zbliża do siebie

Noc Bożego Narodzenia.

 

Radosnych Świat Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Życzą

Uczennice, Pracownicy oraz Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 107

 

Warszawa 2016

 

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi

16 grudnia 2016 r. od godziny 15.00 rozpoczną się zebrania informacyjne o przewidywanych ocenach niedostatecznych na pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017. W programie:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.

 

 Serdecznie zapraszamy. 

 

W przypadku braku możliwości przybycia w tym terminie prosimy o kontakt ze szkołą w celu umówienia innego, dogodnego terminu.

Podręczniki

UWAGA!

 

Podręczniki do klasy IV i V SP oraz I i II G do przedmiotów obowiązkowych zakupione zostaną przez szkołę w ramach dotacji celowej MEN i wypożyczone uczennicom we wrześniu.

Dzień Otwarty - spotkania z wychowawcami klas

W piątek 30 września 2016 r. od godziny 15.00 zapraszamy na spotkania organizacyjne:

 

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2016/2017.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WZO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
Terminy oraz tematyka spotkań wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2016/2017
 30.09.2016 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty z ZS nr 107

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2016/2017.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WZO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 16.12.2016 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
03.02.2017 r

godz. 15.00

Dzień otwarty w ZS nr 107

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klasy III z procedurami przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 12.05.2017 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2016/2017:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 09.06.2017 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2016/2017

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 107 w roku szkolnym 2016/2017

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 31 października 2016 r.
 • 19, 20, 21 kwietnia 2017 r. /egzaminy gimnazjalne/;
 • 2 maja 2017 r.
 • 4, 5 maja 2017 r.
 • 16 czerwca 2017 r. 

 

W ww. dniach będzie istniała możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

Terminarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017
opis dokumentutypdata

Wykaz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

doc06-09-2016[ Pobierz ]
40 kB
Rok szkolny 2016/2017

Drogi Rodzicu/opiekunie prawny, Uczennico,

 

Wakacje dobiegają końca. Niestety!

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 107 odbędzie się w czwartek 1 września 2016 r. o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

Ważne informacje dotyczące kwietnia

Kwiecień to miesiąc w którym w szkole będzie dużo emocji........

5 kwietnia sprawdzian będą pisać uczennice klasy VI.

Natomist 18, 19, 20 kwietnia to trudne dni dla gilnazjalistów z klasy trzeciej. W tych dnaich uczennice tej klasy pisać będą egzaminy.

 

Życzymy powodzenia!

Życzenia Wielkanocne

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

 

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

 

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

 

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

 

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

 

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

 

Życzą Dyrektor, Pracownicy oraz Uczennice ZS Nr 107.

 

Ferie z okazji świąt Bożego Narodzenia

 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Wolne od nauki dni spędzmy w gronie bliskich nam osób. Niech będą to dni odpoczynku, wyciszenia i samych dobrych chwil. W szkole spotykamy się w poniedziałek 4 stycznia /zgodnie z planem lekcji/.

Pamiętajcie, aby ten wolny czas spędzić bezpiecznie.

 

 

 

4 grudnia 2015 - Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi

W pątek 4 grudnia od godziny 15.00 rozpoczną się spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami/opiekunami prawnymi uczennic. W trakcie tych spotkań wychowawcy przedstawią prognozę zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów objętych programem nauczania oraz oceną naganną zachowania.

Nauczyciele przedmiotowi prognozujący zagrożenia "jedynką" przygotowują programy naprawcze, które zostaną wdrożone w pracy dydaktycznej, w celu umożliwienia poprawy oceny.

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych na spotkanie. 

Terminy oraz tematyka spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2015/2016
25 września 2015 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty z ZS nr 107

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2015/2016.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WZO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie na koniec klasy VI w szkole podstawowej (wychowawca klasy VI) i egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 4 grudnia 2015 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
 15 stycznia 2016 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty w ZS nr 107

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klas VI i III z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 13 maja 2016 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2015/2016:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WZO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 17 czerwca 2016 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2015/2016

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Dodatkowe, wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dni w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 • 5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian w SP)
 • 18, 19, 20 kwietnia 2016 r. (egzaminy gimnazjalne);
 • 2 czerwca 2016 r.

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

Terminarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2015/2016
opis dokumentutypdata

Wykaz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2015/2016

pdf19-10-2015[ Pobierz ]
194 kB
Rok szkolny 2015/2016

Drogi Rodzicu/opiekunie prawny, Uczennico,

 

Wakacje dobiegają końca. Niestety!

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 107 odbędzie się we wtorek 1 września 2015 r. o godzinie 10.00.

Serdecznie zapraszamy!

Ważne terminy w pierwszym tygodniu czerwca

1 czerwca 2015 r. w szkole nie ma zajęć dydaktycznych z powodu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego /termin dodatkowy/.

2 i 3 czerwca 2015 r. - zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji.

4 czerwca 2015 r. - Boże Ciało.

5 czerwca 2015 r. - w szkole nie ma zajęć dydaktycznych. Jest natomiast możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych dla chętnych uczennic.

Bezpieczne wakacje - Bezpiecznie nad wodą

W związku ze zbliżającym się letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży proponujemy podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą.

Akcja „Bezpieczna Woda" jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowi również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Celem akcji „Bezpieczna woda" jest popularyzacja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje Akcję „Bezpieczna Woda" we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w załączonej broszurce.

 

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/wypoczynek/8700,Bezpiecznie-nad-woda.html

Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi

W piątek 8 maja od godziny 15.00 rozpoczną się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas - zebrania informacyjne o ocenach  cząstkowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2014/2015. Omówione będą:

 • oceny cząstkowe, frekwencja, zachowanie uczennic;
 • przewidywane oceny niedostateczne z przedmiotów objetych programem naucznia oraz przewidywane oceny naganne zachowania;
 • zapisy WSO dotyczące egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

 

Serdecznie zapraszamy. W przypadku braku możliowści przybycia w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny - 22 353 01 09 i umówienie się z wychowawcą klasy na inny termin.

Kwiecień w naszej szkole

Rodzicu/opiekunie prawny,

 

1 kwietnia 2015 r. uczennice klasy VI SP będą pisały sprawdzian. Tego dnia w Szkole Podstawowej Nr 291 oraz w Gimnazjum Nr 87 nie będą realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

21, 22, 23 kwietnia 2015 r. ucznnice klasy III gimnazjum będą przystępowały do egzaminów gimnazjalnych. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w tych dniach także nie będą realizowane.

List Sekretarza Stanu w MEN - akcja "Bezpieczna Woda"

W związku z pismen Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego z dnia 17 grudnia 2014 roku uprzejmie informujemy, że:

"w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dla dzieci i młodzieży, Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłosiło trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda", która poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych.

Na okoliczność tej akcji przygotowane zostały plakaty oraz czterostronicowa ulotka, stanowiące materiały informacyjno-edukacyjne dla nauczycieli, wychowawców, ratowników oraz policjantów jednostek prewencji. Materiały te mogą być wykorzystane w zajęciach przygotowujących dzieci i młodzież do bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.

Materiały dostępne są na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki, w formie elektronicznej, dostosowanej do druku w różnych wariantach pod adresem:
www.msport.gov.pl/article/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda"

Życzenia Świąteczne

Ważne terminy w grudniu i styczniu!

Rodzicu/opiekunie prawny,

 

Przerwa świąteczna z okazji Bożego Narodzenia trwa od 22 - 31 grudnia 2014 r.

2 stycznia 2015 r. w naszej szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.15-13.30, na które zapraszamy chętne i zainteresowane uczennice.

5 stycznia 2015 r. zajęcia w szkole będą realizowane zgodnie z planem lekcji.

6 stycznia 2015 r. święto Trzech Króli - dzień wolny.

Od 7 stycznia do 16 stycznia 2015 r. szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie w planem lekcji.

16 stycznia od godziny 15.30 w szkole odbędą się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Spotkania dotyczyć będą ocen śródrocznych, podsumowania pracy w pierwszym półroczu  roku szkolnego oraz bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.

Od 19 - 30 stycznia 2015 r. ferie zimowe.

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi

W pątek 28 listopada od godziny 15.30 rozpoczną się spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami/opiekunami prawnymi uczennic. W trakcie tych spotkań wychowawcy przedstawią prognozę zagrożeń ocenami niedostatecznymi z przedmiotów objętych programem nauczania oraz oceną naganną zachowania.

Nauczyciele przedmiotowi prognozujący zagrożenia "jedynką" przygotowują programy naprawcze, które zostaną wdrożone w pracy dydaktycznej, których celem jest umożliwienie poprawy oceny.

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych na spotkanie. 

Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2014/2015
26 września 2014 r.

godz. 15.30

Dzień otwarty z ZS nr 107

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2014/2015.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, zasad WSO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie na koniec klasy VI w szkole podstawowej (wychowawca klasy VI) i egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych, mp3 i mp4.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.

28 listopada 2014 r.

godz. 15.30

Zebranie informacyjne o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.

16 stycznia 2015 r.

godz. 15.30

Dzień otwarty w ZS nr 107

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klas VI i III z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.

8 maja 2015 r.

godz. 15.30

Zebranie informacyjne o ocenach  cząstkowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2014/2015:

 • Oceny cząstkowe, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

19 czerwca 2015r.

godz. 15.30

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2014/2015

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Dodatkowe, wolne od zajęć dydaktycznych dni w roku szkolnym 2014/2015

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 10 listopada 2014 r.
 • 2 stycznia 2015 r.
 • 1 kwietnia 2015 r. (sprawdzian w SP)
 • 21, 22, 23 kwietnia 2015 r. (egzaminy gimnazjalne);
 • 1, 5 czerwca 2015 r.

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

Terminarz uroczystości szkolnych w roku 2014/2015
opis dokumentutypdata

Wykaz uroczystości i imprez szkolnych 2014/2015

pdf12-09-2014[ Pobierz ]
153 kB
Ważne terminy w drugiej połowie czerwca 2014

18 czerwca 2014 r. odbędzie się wstępna rada klasyfikacyjna. Tydzień później, czyli 25 czerwca rada pedagogiczna podejmie uchwałę o klasyfikacji i promocji uczennic Szkoły Podstawowej Nr 291 i Gimnazjum Nr 87.

 

20 czerwca 2014 r. w godzinach 15.00 - 17.00 odbędą się spotkania wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi. Przekazane zostaną informacje związane z ocenami na koniec roku szkolnego. Podsumowana będzie także praca wychowawcza kończącego się roku szkolnego 2013/2014. Omówione będą też sprawy bezpieczeństwa podczas wakacji. Serdecznie zapraszamy!!! 

Ważne terminy w pierwszym tygodniu czerwca

 

2, 3 i 5 czerwca to dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła organizuje w godzinach 8.15-13.30 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, na które zapraszamy zainteresowane uczennice.

 

Jednocześnie informujemy, że w środę 4 czerwca i w piątek 6 czerwca zajecia w szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Sprawdzian w VI klasie SP - termin dodatkowy

We wtorek 3 czerwca o godzinie 9.00 rozpocznie się sprawdzian w VI klasie SP. Będą go pisały uczennice, które nie uczestniczyły w sprawdzianie w terminie kwietniowym.

Ważne terminy w kwietniu!

 

W kwietniu dużo się będzie działo....

 

W dniach od 17 do 22 kwietnia - ferie świąteczne.

W dniach od 23 - 25 kwietnia - egzaminy gimnazjalne /do szkoły przychodzi tylko klasa III gimnazjum/.

26 kwietnia /sobota/ klasa VI SP będzie odpracowywała piątek 2 maja.

Od 28 kwietnia będą kontynuowane zajęcia lekcyjne dla całego Zespołu Szkół zgodnie z planem lekcji.

 

25 kwietnia /piątek/ od godziny 15.00 do 17.00 będą odbywać się spotkania wychowawców poszczególnych klas z rodzicami/opiekunami prawnymi. Spotkania będą dotyczyć prognozy zagrożeń ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego z przedmiotów objętych programem nauczania. Serdecznie zapraszamy!!!

XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2014

XXI Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2014

 

Tegoroczne prezentacje szkół ponadgimnazjalnych odbędą się w dniach 6-8 marca 2014 w godz. 9.00-16.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Co roku salon odwiedzają tysiące gimnazjalistów, którzy są zainteresowani wyborem szkoły ponadgimnazjalnej oraz chcą jak najlepiej zdać egzamin gimnazjalny. Gimnazjaliści dowiadują się tu jak przygotować się do egzaminu, jak poradzić sobie z testami i jak wybrać odpowiednią szkołę.
Prezentacje publicznych Liceów i Techników przygotowuje Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.
Ważne terminy w styczniu/lutym 2014

Drogi Rodzicu/opiekunie prawny,

 

Dobiega końca pierwszy okres roku szkolnego 2013/2014.

 

8 stycznia 2014 r. odbędzie się zebranie rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji.

15 stycznia 2014 r. zaplanowane jest zebranie rady podejmującej uchwałę o klasyfikacji.

 

W dniu 17 stycznia Dzień Otwarty w ZS Nr 107 -  od godziny 15.30 zapraszamy na spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

Spotkania związane są z zakończeniem pierwszego półrocza: oceny na pierwsze półrocze z przedmiotów objętych programem nauczania, oceny zachowania, podsumowanie pierwszego półrocza oraz wnioski do pracy w kolejnym półroczu. 

 

Zapraszamy !!!

 

Od 17 lutego do 2 marca 2014 r. ferie zimowe w województwie mazowieckim.

Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 23, 24, 25 kwietnia 2014 r. (egzaminy gimnazjalne);
 • 2, 3, 5 czerwca 2014 r. (egzaminy gimnazjalne - termin dodatkowy);
 • 2 maja 2014 r.

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

Terminarz uroczystości szkolnych 2013/2014
opis dokumentutypdata

Wykaz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2013/2014

pdf19-09-2013[ Pobierz ]
145 kB
Terminarz i tematyka spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2013/2014
opis dokumentutypdata

Terminy i tematy spotkań

pdf19-09-2013[ Pobierz ]
349 kB
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Przed nami upragnione wakacje. Zeszyty i książki będzie można odłożyć na bok. Pora na wypoczynek. 28 czerwca ostatni raz spotkamy się w naszej szkole, aby odebrać świadectwa i wypracowane nagrody oraz laurki.... Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego o godzinie 9.00

Spotkanie z wychowawcami klas

Rodzicu/opiekunie prawny!

 

W dniu 21 czerwca 2013 r. od godziny 16.00 będą odbywać się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

Głównym celem tych spotkań jest podsumowanie pracy w roku szkolnym 2012/2013.

Przekazane będą informacje dotyczące:

 • ocen uzyskanych przez nasze uczennice na koniec roku szkolnego,
 • ogólnej oceny klasy, realizacji programu wychowawczego,
 • bezpieczeństwa w czasie wakacji,
 • wniosków do pracy w kolejnym roku szkolnym.

 

Przed spotkaniami w wychowawcami klas odbędzie się także spotkanie z pracownikami Pogotowia Opiekuńczego Nr 1.

Spotkania z wychowawcami klas

10 maja od godziny 16.00 zapraszamy Rodziców/opienunów prawnych naszych uczennic na spotkania z wychowawcami klas. Omówione będą zagrożenia ocenami niedostatecznymi na drugie półrocze roku szkolnego. Nauczyciele w takich sytuacjach opracują programy naprawcze, których właściwa realizacja umożliwi poprawę oceny.

W trakcie spotkania przypomnimy zapisy WSO, szczególnie dotyczące ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. 

Zapraszamy!

Nowy plan lekcji

 

Od poniedziałku 8 kwietnia obowiązuje nowy plan lekcji.

Festiwal projektów edukacyjnch

W piątek 25 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbędą się prezentacje projektów edukacyjnych realizowanych w tym roku szkolnym. 25 stycznia to Festiwal Projektów Edukacyjnych.

Dzień otwarty w ZS Nr 107

25 stycznia 2013 r. od godziny 16.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas podsumowujące pracę w I okresie roku szkolnego 2012/2013:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klas VI i III z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
Zebranie dla rodziców/opiekunów prawnych

Szanowny Rodzicu/opiekunie prawny!

 

W dniu 7 grudnia 2012 r. od godziny 16.00 będą zorganizowane spotkania z wychowawcami poszczególnych klas.

Zebranie informacyjne dotyczy głównie zagrożeń ocenami niedostatecznymi. Poza tym poruszone zostaną także tematy:

 • Programy naprawcze umożliwiajace poprawę oceny niedostatecznej.
 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Zasady WSO, projekty edukacyjne, sprawdzian i egzaminy gimnazjalne.

 

Serdecznie zapraszamy!

Terminarz spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi

W roku szkolnym 2012/2013 ustalone zostały następujące terminy spotkań wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi:

 

21 września 2012 r.

 

14 grudnia 2012 r.

 

25 stycznia 2013 r.

 

15 marca 2013 r. tylko klasy IV SP i III G.

 

10 maja 2013 r.

 

21 czerwca 2013 r.

 

Dodatkowo można umówić się z wychowawcą po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 22 353 01 09.

Program imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2012/2013
opis dokumentutypdata

Wykaz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2012/2013

pdf18-09-2012[ Pobierz ]
132 kB
Koła zainteresowań, konsultacje i zajęcia dodatkowe oferowane przez ZS nr 107 w roku szkolnym 2012/2013
opis dokumentutypdata

Wykaz kół zainteresowań, konsultacji oraz zajęć wyrównawczych

pdf17-09-2012[ Pobierz ]
299 kB
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 2 listopada 2012 r.

 

 • 23, 24, 25 kwietnia 2013 r. (egzaminy gimnazjalne)

   

 • 2, 31 maja 2013 r.

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

Dzień otwarty w ZS nr 107

21 września 2012 r.

Dzień otwarty z ZS nr 107

 

Spotkanie organizacyjne:

 

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2012/2013.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, zasad WSO, systemu motywacyjnego, punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeuta.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie na koniec klasy VI w szkole podstawowej (wychowawca klasy VI) i egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad realizacji projektu gimnazjalnego (wychowawca klasy II i III).
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych, mp3 i mp4.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
Terminarz spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2012/13
21 września 2012 r.

godz. 16.00

Dzień otwarty z ZS nr 107

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2012/2013.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, zasad WSO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie na koniec klasy VI w szkole podstawowej (wychowawca klasy VI) i egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych, mp3 i mp4.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.

7 grudnia 2012 r.

godz. 16.00

Zebranie informacyjne o zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.

25 stycznia 2013 r.

godz. 16.00

Dzień otwarty w ZS nr 107

 Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klas VI i III z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.

10 maja 2013 r.

godz. 16.00

Zebranie informacyjne o ocenach  cząstkowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2012/2013:

 • Oceny cząstkowe, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

21 czerwca 2013r.

godz. 16.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2012/2013 połączone z imprezą szkolną lub programem artystycznym /do  ustalenia/

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Wakacje niestety dobiegają końca. Przed nami kolejny rok szkolny. Serdecznie zapraszamy nasze Uczennice, Rodziców/opiekunów prawnych na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.

Zapraszamy 3 września o godzinie 9.00

Spotkanie z Rodzicami/opiekunami prawnymi

15 czerwca 2012 r. od godziny 16.00 rozpoczną się spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Wychowawcy przedstawią proponowane na koniec roku szkolnego oceny z przedmiotów objętych programem nauczania, podsumują kończący się rok szkolny, omówią także realizację programu wychowawczego i profilaktyki oraz zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji. Serdecznie zapraszamy!

W zakładce "Podręczniki" zamieszczony został szkolny zestaw podreczników, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2012/2013.

Spotkanie z Rodzicami/opiekunami prawnymi

20 kwietnia od godziny 16.00 zapraszamy Rodziców/opienunów prawnych naszych uczennic na spotkania z wychowawcami klas. Omówione będą zagrożenia ocenami niedostatecznymi na drugie półrocze roku szkolnego. Nauczyciele w takich sytuacjach opracują programy naprawcze, których właściwa realizacja umożliwi poprawę oceny.

W trakcie spotkania przypomnimy zapisy WSO, szczególnie dotyczące ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Tematem zebrania będzie też EURO 2012 /placówki dyżurne w czasie dni meczowych, komunikacja w Warszawie, Poradnik mieszkańca na stronie intrnetowej miasta st. Warszawy/.

Zapraszamy!!!


Euro 2012

Rodzicu, opiekunie prawny!

 

Przed nami Euro 2012. Wielkie wydarzenie sportowe w naszym mieście.

Warto zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na podanych stronach internetowych:

 

www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012 - szczególnie Poradnik mieszkańca

 

http://edukacja.warszawa.pl/index.php?k=270

 

 

 

Są tam bardzo cenne informacje, przydatne szczególnie w czasie dni, w których będą rozgrywane mecze w Warszawie.

Zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań w roku szkolnym 2011/2012
opis dokumentutypdata
Zajęcia dodatkowe oraz koła zainteresowańdocx21-09-2011[ Pobierz ]
16 kB
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2011/2012

 

opis dokumentutypdata
Kalendarz imprez i uroczystościdocx21-09-2011[ Pobierz ]
13 kB
Terminarz i tematyka spotkań z Rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2011/2012

 

Szanowny Rodzicu/opiekunie prawny

 

Poniżej prezentujemy kalendarz oraz tematykę spotkań z wychowawcami poszczególnych klas. Zapraszamy i zachęcamy do współpracy.

<>

Jednocześnie informujemy, że cała kadra pedagogiczna jest także dostępna w każdym dniu tygodnia, jeśli rodzic/opiekun prawny ma takie życzenie, po telefonicznym uzgodnieniu i umówieniu się na spotkanie.

<><>< /> <><>< /><><>< />
16 września 2011 r.

godz. 16.00 

Dzień otwarty z ZS nr 107

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2011/2012.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, zasad WSO, systemu motywacyjnego, punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, reedukator i socjoterapeutka.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie na koniec klasy VI w szkole podstawowej (wychowawca klasy VI) i egzaminie gimnazjalnym w klasie III (wychowawca klasy III).
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych, mp3 i mp4.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.

18 listopada 2011 r.

godz. 16.00

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/. 

13 stycznia 2012 r.

godz. 16.00

Dzień otwarty w ZS nr 107

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania. 
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic klas VI i III z procedurami przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego. 

20 kwietnia 2012 r.

godz. 16.00

Zebranie informacyjne o ocenach cząstkowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012:

 • Oceny cząstkowe, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

15 czerwca 2012 r.

godz. 16.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2011/2012 połączone z imprezą szkolną lub programem artystycznym /do ustalenia/

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.
 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 31 października 2011 r. 

 

 • 24, 25, 26 kwietnia 2012 r. (egzaminy gimnazjalne)

   

 • 4 maja 2012 r.

 

 • 8 czerwca 2012 r.

 

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

wakacje

Uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpocznie się o godzinie 9.00

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Ważne bieżące informacje.

Dodatkowe dni wolne dla uczennic:

 

Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 12 listopada 2010 r.

   

 •  7 stycznia 2011 r.

   

 • 12 - 14 kwietnia 2011 r. (egzaminy gimnazjalne)

   

 • 2 maja 2011 r.

   

 

 

 

W ww. dniach istnieje możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli.

 

Szczegółowe terminy kalendarza roku szkolnego umieszczone są w zakładce Kalendarium.

 

 

 

 

Terminarz spotkań z Rodzicami/opiekunami prawnymi.
 

 

24.09.2010 r.

 

 

 

godz. 1600 

 

 

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2010/2011.
 • Omówienie zasad WSO, systemu punktacyjnego, Statutu.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole pomocy psychologa, pedagoga, reedukatora i socjoterapeuty.
 • Przedstawnienie rodzicom założeń programu wychowawczego klas.
 • Przekazanie informacji o sprawdzianie w szkole podstawowej i egzaminie gimnazjalnym.
 • Omówienie zasad bezpieczenstwa w szkole i podczas przerw.
 • Sprawy różne. 

Spotkanie z edukatorami ze Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS "Badź z nami" - zagrożenia jakie niosą narkotyki /dopalacze/.

 

26.11.2010 r. 

 

 

godz. 16.00 

 

 

Zebranie informacyjne o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze.
 • Bezpieczńetwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedistateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.  

 

28.01.2011 r.

 

 

 

godz. 16.00 

 

 

 

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.

 

06.05.2011 r.

 

 

 

 godz. 16.00

 

 

 

Zebranie informacyjne o ocenach cząstkowych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku szkolnego 2010/2011:

 • Oceny cząstkowe, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczacych egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

 

27.05.2011 r.

 

 

 

godz. 1600 

 

 

 

Zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2010/2011 połączone z programem artystycznym związanym z Dniem Dziecka.

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

 

Szkolne imprezy okolicznościowe w roku szkolnym 2010/2011.
opis dokumentutypdata
Kalendarz imprez szkolnych.doc29-11-2010[ Pobierz ]
39 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )