Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Komunikaty dla Rodziców/opiekunów prawnych

 

Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało kolejną edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

 

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Spotkanie z rodzicami - 26 września 2019 r.

W dniu 26 września 2019 r. będą zorganizowane spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Oczekujemy na Państwa od godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020
 26.09.2019 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

 

Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2019/2020.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WSO, systemu motywacyjnego,       punktacyjnego.
 • Zapoznanie z kalendarzem uroczystości szkolnych.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczennicom tego wymagającym.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wychowawczych klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji na temat jednodniowych wycieczek klasowych.
 • Przekazanie informacji egzaminie ósmoklasisty.
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 05.12.2019 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
 09.01.2020 r.

godz. 15.00

Dzień otwarty

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic z procedurami przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 17.05.2020 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2019/2020:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 25.06.2020 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2019/2020

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej Nr 291 w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 

 

 • 14 października 2019 r.
 • 2, 3 stycznia 2020 r.
 • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. /egzaminy ósmoklasisty/
 • 30 kwietnia 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.

 

W ww. dniach będzie istniała możliwość udziału uczennic w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych pod opieką nauczycieli, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się poradnik bezpiecznych wakacji. Zachęcamy Rodziców/uczniów do lektury!

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )