Szkoła Podstawowa Nr 291

w Warszawie

Komunikaty dla Rodziców/opiekunów prawnych

 

Spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Szanowni Rodzice,

 

W dniu 20 maja 2021 r., od godziny 15.00 zapraszamy na spotkania z wychowawcami poszczególnych klas. Spotkania dotyczą przede wszystkim zagrożeń ocenami niedostatecznymi na drugie półrocze roku szkolnego. Omówiona będzie sytuacja edukacyjna, wychowawcza oraz oceny proponowane na drugie półrocze. Serdecznie zapraszamy na spotkania. Jeżeli będzie trudność z osobistym przybyciem, to prosimy o kontakt telefoniczny - 22 353 01 09. Przede wejściem na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS od 17 maja 2021 r.
opis dokumentutypdata

Treść dokumentu.

pdf13-05-2021[ Pobierz ]
606 kB
Powrót do nauki stacjonarnej ...

Szanowny Rodzicu/opiekunie

Droga Uczennico

 

Od dnia 17 maja 2021 r., wracamy do nauki stacjonarnej, w salach lekcyjnych.

Zajęcia będą realizowane zgodnie z planem lekcji.

Z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Do zobaczenia w szkole.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 2021

 

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


Termin główny:


1. język polski –25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut)
2.matematyka –26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut)
3. język angielski – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 9 lipca 2021r.

 

RODZICE UCZNIA


do 30 września 2020 r., składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty
do 25 lutego 2021 r., składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
3. Zaświadczenie o stanie zdrowia, dla ucznia chorego lub niesprawnego czasowo lub opinię, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2020r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
4. Do 20 listopada 2020 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.
5. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, nie później niż do 25 listopada 2020 r.

 

O MATERIAŁACH I  PRZYBORACH NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY


1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
4. Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

 

Więcej informacji na stronie https://oke.waw.pl/artykuly/lista.php?id_kategorii=401

List Prezydenta m.st. Warszawy
opis dokumentutypdata

Treść listu.

pdf05-11-2020[ Pobierz ]
393 kB
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291

 w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093),  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, niżej wymienione dni zostały ustalone przez dyrektora jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

 • 12, 13 listopada 2020 r.
 • 7,8,9 kwietnia 2021 r.
 • 25, 26, 27 maja 2021 r. /egzaminy ósmoklasisty/.

Razem 8 dni.

 

Jednocześnie informuję, że w wymienione dni w szkole zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla zainteresowanych uczennic.

Terminarz spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi w roku szkolnym 2020/2021
 17.09.2020 r.  15.00

 Spotkanie organizacyjne:

 • Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2020/2021.
 • Omówienie procedur, wytycznych i zaleceń związanych z funkcjonowaniem szkoły w czasie pandemii /COVID-19/.
 • Omówienie Statutów, regulaminów, WSO, systemu motywacyjnego, punktacyjnego.
 • Zapoznanie z działającymi w szkole kołami zainteresowań, konsultacjami, zajęciami wyrównawczymi umożliwiającymi nadrabianie zaległości szkolnych.
 • Przekazanie informacji o udzielaniu przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Przekazanie informacji o istniejącej w szkole możliwości uzyskania wsparcia i pomocy specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny i socjoterapeuta.
 • Przekazanie informacji o możliwości wyrażenia woli uczestnictwa uczennic w lekcjach religii/etyki.
 • Przedstawienie rodzicom założeń programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i wychowawczych klas.
 • Przekazanie informacji o systematycznym sprawdzaniu wiedzy i umiejętności.
 • Przekazanie informacji egzaminie ósmoklasisty.
 • Zebranie deklaracji od rodziców dotyczących wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty.
 • Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i podczas przerw, ze szczególnym uwzględnieniem COVID -19.
 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Przekazanie informacji dotyczącej zakazu wnoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Sprawy różne /według uznania wychowawcy/.
 05.11.2020 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach na pierwsze półrocze oraz zagrożeniach  ocenami niedostatecznymi:

 • Sprawy wychowawcze i bieżące.
 • Bezpieczeństwo w szkole.
 • Prognozowane oceny niedostateczne na pierwsze półrocze roku szkolnego /programy naprawcze/.
 14.01.2021 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące I półrocze:

 • Przekazanie informacji o wynikach nauczania i zachowania.
 • Podsumowanie pracy po pierwszym półroczu /klasowe sukcesy, wnioski do dalszej pracy w drugim półroczu/.
 • Zapoznanie rodziców uczennic z procedurami przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty.
 • Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego.
 20.05.2021 r.

godz. 15.00

Zebranie informacyjne o ocenach przewidywanych i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w drugim półroczu roku  szkolnego 2020/2021:

 • Oceny bieżące, frekwencja, zachowanie uczennic.
 • Przewidywane oceny niedostateczne.
 • Przypomnienie zapisów WSO dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.
 24.06.2021 r.

godz. 15.00

Zebranie podsumowujące pracę w roku  szkolnym 2020/2021

 • Podsumowanie pracy.
 • Przekazanie informacji o ocenach.
 • Ocena klasy, realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • Bezpieczeństwo w czasie wakacji.
 • Wnioski do pracy w kolejnym  roku szkolnym.

 

UWAGA!!!

W roku szkolnym 2020/2021 spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi będą odbywać się zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GiS. Po wejściu na teren szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, osłonięte usta i nos, zachowany dystans społeczny - minimum 1,5 m.  W sali lekcyjnej z wychowawcą klasy przebywa tylko jeden rodzic/opiekun prawny.

List Prezydenta Warszawy do rodziców - budżet.
opis dokumentutypdata

Treść listu ...

pdf09-09-2020[ Pobierz ]
951 kB
List Prezydenta m.st. Warszawy R. Trzaskowskiego do rodziców/opienunów prawnych i uczniów
opis dokumentutypdata

Treść listu

pdf27-08-2020[ Pobierz ]
1 507 kB
1 września 2020 - bezpieczny powrót do szkoły, informacje dla rodzica.

Wytyczne i zalecenia dotyczące nowego roku szkolnego - 2020/2021
opis dokumentutypdata

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

pdf26-08-2020[ Pobierz ]
126 kB

Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej

docx26-08-2020[ Pobierz ]
33 kB
1 września 2020 - bezpieczny powrót do szkoły, informacje dla ucznia.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
opis dokumentutypdata

Treść komunikatu

docx19-06-2020[ Pobierz ]
91 kB
Uwaga na kleszcze!

Kleszcze (Ixodida) to pajęczaki z podgromady roztoczy. Poznano już około 900 gatunków, które dzielą się na 3 rodziny: kleszcze miękkie, inaczej obrzeżkowate i dwie rodziny kleszczy twardych: kleszczowate i Nuttalliellidae. Wszystkie kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, żywią się krwią swojego żywiciela a w trakcie żerowania mogą przenosić wiele patogenów (wirusy, riketsje, bakterie, pierwotniaki) wywołujących choroby niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. Są to m. in. krętki Borrelia burgdorferi, będące przyczyną boreliozy, wirusy wywołujące odkleszczowe zapalenie mózgu, czy też pierwotniaki Babesia canis, będące przyczyną babeszjozy psów.

 

Cykl rozwojowy kleszcza pospolitego trwa ok. 2-3 lata i obejmuje trzy stadia rozwojowe – od larwy (wielkości ok. 0,8-0,9 mm), poprzez nimfę (1-1,5 mm) aż do postaci dorosłej (2-3 mm samiec i do 5 mm samica)

Na każdym etapie rozwoju do przetrwania jest mu niezbędny posiłek z krwi, dlatego szuka swojego żywiciela. Głodna dorosła samica może wypić ok 4 ml. krwi, powiększając swoją objętość 200 krotnie. Na ludzkiej skórze najczęściej jest dość słabo widoczny, jednak wyglądem przypomina wypukły, czarny łepek od szpilki z małymi odnóżami.

Kleszcz po znalezieniu się na ciele ofiary dość długo poszukuje dogodnego miejsca do wkleszczenia. Ugryzienie kleszcza jest bezbolesne, ponieważ jego ślina zawiera substancje chemiczne o działaniu znieczulającym. Kleszcz, o ile nie zostanie usunięty z powierzchni ciała, pozostaje przyssany i może pobierać krew od 5 do 14 dni.

Kleszcze najaktywniejsze są na wiosnę, kiedy budzą się z zimowego snu, są wygłodniałe i bardzo potrzebują pożywienia, czyli ludzkiej lub zwierzęcej krwi. Każdego dnia możemy być narażeni na ugryzienie tych pajęczaków, przebywając na spacerze w parku czy w lesie. Z uwagi na lekkie zimy w ostatnich latach coraz wcześniej odnotowuje się żerowanie kleszczy. Potrafią pojawić się już w lutym. Szczególnie groźne są niedorosłe jeszcze nimfy, które wyglądają jak przezroczyste ziarnko piasku a więc mogą być zupełnie niezauważalne na skórze.

 

Kleszcze nie mają naturalnych wrogów, dlatego jest ich coraz więcej. Przynajmniej na razie taka jest wiedza ludzka. Są odporne na głodowanie oraz niesprzyjające warunki środowiska.

 

W Polsce terenami endemicznymi (zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe) są województwa: podlaskie, mazursko–warmińskie , dolnośląskie, małopolskie, ale z roku na rok obserwuje się wzrost populacji zakażonych kleszczy w centralnej Polsce i w województwie mazowieckim.

Z obserwacji poczynionych kilka lat temu przez pracowników naukowych SGGW, a także na podstawie doniesień i zgłoszeń mieszkańców wynika, że w stolicy tereny o bardzo wysokim ryzyku spotkania kleszcza to m.in.: Las Bemowo, Ogród Zoologiczny, Las Bielański, Las Młociny, Las Kabacki, Las Kawęczyn, Kampinoski Park Narodowy.

Tak naprawdę jednak kleszcze bytują wszędzie. Znajdziemy je także na skwerach i w parkach oraz w innych częściach Warszawy.

Eksperci na podstawie prowadzonych badań ostrzegają, że nieodkrytych endemicznych ognisk kleszczowego zapalenia mózgu na obszarze Polski może być znacznie więcej.

 

Główne zalecenia profilaktyczne chroniące przed ukąszeniami kleszczy sprowadzają się do noszenia odpowiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze:

 • zakładanie koszul z długim rękawem
 • zakładanie długich spodni
 • zakładanie zakrytych butów
 • stosowanie nakrycia głowy

ponadto niezwykle ważne jest również:

 • stosowanie środków odstraszających kleszcze, czyli odpowiednich repelentów-substancji zawierających dietylotoluamid (DEET),       który rozpyla się na ubranie i osłoniętą skórę z wyjątkiem twarzy lub PERMETRYNĘ, którą spryskuje się tylko ubranie
 • częste i uważne sprawdzanie powierzchni ciała po pobycie w lesie czy w parku, zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, rękach, nogach, pachwinach   - w celu jak najszybszego usunięcia kleszcza
 • właściwe usunięcie kleszcza za pomocą pęsety z cienkimi końcami, za pomocą kleszczołapek lub używając pompki próżniowej (dostępnej w aptece)

 

Jak prawidłowo usunąć kleszcza? Podstawowa zasada brzmi: im wcześniej kleszcz zostanie usunięty z naszego ciała, tym mniejsze prawdopodobieństwo zakażenia odkleszczowym zapaleniem mózgu i boreliozą. Obecnie w aptekach dostępne są rozmaite przedmioty, które ułatwiają nam usuwanie kleszczy ze skóry. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami usunąć kleszcza, udajmy się do punktu medycznego/ośrodka zdrowia.

 

Usuwanie kleszcza krok po kroku

 • zdezynfekuj pęsetę/przyrząd do usuwania kleszczy
 • chwyć kleszcza jak najbliżej powierzchni swojej skóry
 • delikatnie, ale stanowczo pociągnij przeciwnie do kierunku wkleszczenia i wyciągaj, aż zauważysz jego głowę
 • po wyjęciu kleszcza, umieść go na kartce papieru i sprawdź, czy został usunięty w całości
 • odkaź obszar wkleszczenia środkiem dezynfekującym
 • po usunięciu kleszcza dokładnie umyj ręce w wodzie z mydłem

 

Czego nie robić podczas usuwania kleszcza?

 • nigdy nie łap kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, ponieważ istnieje ryzyko, że wyciśniesz do swojego organizmu zainfekowaną zawartość jelit kleszcza;
 • nigdy nie przekręcaj kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie w twoim ciele;
 • nie staraj się dusić kleszcza wazeliną, masłem, lakierem do paznokci, benzyną lub alkoholem. W ten sposób tylko sprowokujesz wymioty kleszcza i zwiększysz ryzyko wystąpienia infekcji;
 • nigdy nie usuwaj kleszcza gołymi rękami.

 

Choroby przenoszone przez kleszcze to najczęściej borelioza z Lyme i Kleszczowe Zapalenie Mózgu (kzm). Jednak chorób odkleszczowych jest dużo więcej: babeszjoza, bartonelloza, erlichioza i często te choroby towarzyszą boreliozie.

Zachorowania na boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu zgodnie z zapisem ustawowym tj. Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 151 z późn. zm.) podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Poniżej przedstawiono zachorowania na boreliozę i kzm z ostatnich dwóch lat w województwie mazowieckim zarejestrowane przez Mazowiecką Inspekcję Sanitarną

 

województwo mazowieckie

BORELIOZA

KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

2017 rok

2 214 zachorowań

25 zachorowań

2018 rok

1 620 zachorowań

25 zachorowań

2019 rok

2 232 zachorowania

17 zachorowań

I kwartał 2020

242 zachorowania

1 zachorowanie

 

Dane liczbowe o zachorowaniach na boreliozę i kzm oraz inne wybrane choroby zakaźne w Polsce z podziałem na województwa dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH w Warszawie, ul. Chocimska 24: www.pzh.gov.pl, w zakładce Serwisy tematyczne, Meldunki epidemiologiczne, EPIMELD: Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach   i zatruciach w Polsce (dwutygodniowe, kwartalne, półroczne, roczne).

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie przypomina, że Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie ani żadna z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego nie prowadzą badań diagnostycznych kleszczy w kierunku obecności chorobotwórczych patogenów, np.: krętków borelii.

W siedzibie WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79 w laboratorium realizowane są badania serologiczne w kierunku obecności przeciwciał krętków borelii poprzez pobranie krwi pacjenta ukąszonego i oznaczenie w badanym materiale przeciwciał w klasie IgM i IgG metodą immunoenzymatyczną ELISA (wstępny test przesiewowy). Potem, jeśli wynik jest dodatni lub wątpliwy wykonuje się test potwierdzenia techniką „Western blot”.

 

I tak:

 

 1. badanie przesiewowe w kierunku przeciwciał przeciwko Borrelia burgdorferi (wywołującej boreliozę) :

 • swoiste IgM w surowicy (metoda ELISA) pojawiają się we krwi po 3–4 tyg. od zakażenia (szczyt: 6–8 tyg.), koszt badania: 50 zł
 • swoiste IgG (metoda ELISA) wykrywalne po 6–8 tyg. od zakażenia, koszt badania: 50 zł

 2. test potwierdzenia metodą Western Blot (koszt badania: 75 zł)

 

Ww. badania można wykonać bez skierowania lekarskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00.

Koszt pobrania próbki krwi do badania serologicznego wynosi 7 zł.

Szczegółowe informacje są dostępne w Laboratorium Wirusologii i Serologii WSSE w Warszawie pod nr telefonu (22) 432 10 21.

Nie ma szczepionki przeciwko boreliozie z Lyme.

Jeśli chodzi o KZM to najlepszą metodą zapobiegania jest szczepienie.        

Dostępna jest szczepionka przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu, która zalecana jest osobom szczególne narażonym na ukąszenia kleszczy.

Szczepienie ochronne przeciw KZM obejmuje podanie trzech dawek w cyklu. Najlepszym okresem jest zima, bowiem do czasu wzmożonej aktywności kleszczy wiosną i latem będziemy mieli już pełną odporność przeciwko KZM

Schemat szczepienia przeciwko KZM

 • I dawka;
 • II dawka - od 1 do 3 m-cy po pierwszej dawce;
 • III dawka - od 5 do 12 m-cy po drugiej dawce;

Schemat przyspieszonego szczepienia przeciwko KZM

Schemat przyspieszonego szczepienia dla osób, które potrzebują szybkiego zabezpieczenia przez KZM

 • I dawka;
 • II dawka - 14 dni po pierwszej dawce;
 • III dawka - od 5 do 12 m-cy po pierwszej dawce.

Dawki przypominające - ok. 3 lat po ostatnim szczepieniu, następne dawki w odstępach od 3 do 5 lat.

 

Wiele ciekawych informacji dotyczących zagrożeń wywołanych przez kleszcze i sposobach profilaktyki można znaleźć na stronie internetowej:    

 1. www.szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/kleszczowe-zapalenie-mozgu/
 2. www.szczepkleszcz.pl
 3. www.kleszcze.info.pl

 

(at,jn,is; Źródła informacji: NIZP-PZH, Lasy Państwowe, Medycyna praktyczna.pl, informacje własne)

 

Źródło podanych informacji: strona internetwa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

 

Egzamin ósmoklasisty - bardzo ważne informacje dla rodzica i ucznia.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

W terminie głównym

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

 

opis dokumentutypdata

Najważniejsze wytyczne dotyczące E8 dla rodziców i uczniów.

doc28-05-2020[ Pobierz ]
64 kB
Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki w czasie pandemii.

 

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki w czasie pandemii:

 • Egzemplarze wypożyczone do domu przyjmuje personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe.
 • Ograniczamy bezpośredni kontakt z egzemplarzem do jego identyfikacji.
 • Nie wolno dezynfekować zwracanych publikacji preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.
 • Przyjęte egzemplarze należy poddać kwarantannie, powierzchnie plastikowe (np. okładki książek, płyty itp.) do 72 godzin (trzy doby), tektura i papier – do 24 godzin.
 • Na czas kwarantanny przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.  
 • Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały.
 • W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

Należy także przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund,
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),
 • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1 do 2 metrów) od innych osób,
 • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki,
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).
Ważne informacje dla rodziców/opiekunów prawnych dotyczące konsultacji w szkole
opis dokumentutypdata

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 291 w Warszawie

docx19-05-2020[ Pobierz ]
36 kB

Załącznik nr 1 - deklaracja Rodzica/opiekuna prawnego

docx19-05-2020[ Pobierz ]
35 kB

Załącznik nr 2 - oświadczenie Rodzica/opiekuna prawnego

docx19-05-2020[ Pobierz ]
30 kB
Bardzo ważne!

 

 

LIBRUS Synergia

Kontakt ze szkołą przez e-dziennik LIBRUS Synergia:

 

Link do logowania:

 

 

 

Loginy i hasła dla uczniów/rodziców/opiekunów prawnych, udostępniane są przez wychowawców poszczególnych klas.

Zachęcamy do systematycznego korzystania z rozwiązania.

Kolejny apel Mazowieckiej Policji do rodziców i uczniów
opis dokumentutypdata

Treść komunikatu

pptx01-04-2020[ Pobierz ]
148 kB

Treść komunikatu word

docx01-04-2020[ Pobierz ]
16 kB
List Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego
opis dokumentutypdata

Treść listu

pdf30-03-2020[ Pobierz ]
1 580 kB
Praca zdalna szkoły w czasie zawieszenia zajęć
opis dokumentutypdata

Treść komunikatu

doc27-03-2020[ Pobierz ]
48 kB
List Dyrektora SPS Nr 291 do Rodziców/opiekunów prawnych
opis dokumentutypdata

Treść listu

doc27-03-2020[ Pobierz ]
28 kB
Komunikat Mazowieckiej Policji w związku z koronawirusem
opis dokumentutypdata

Treść komunikatu

pdf26-03-2020[ Pobierz ]
467 kB
List Prezydenta Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego do Rodziców
opis dokumentutypdata

Treść listu

pdf16-03-2020[ Pobierz ]
699 kB
Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało kolejną edycję „Poradnika postępowania w sytuacjach zagrożeń”.

 

PORADNIK POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się poradnik bezpiecznych wakacji. Zachęcamy Rodziców/uczniów do lektury!

 

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018.pdf

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )